Wtorek, Sierpień 04, 2020
Register Welcome Guest, Would you like to Register  
Nawigacja
Strona Główna
Forum
Cennik
Pogoda
Położenie
Galeria
Kontakt
Statut
Linki
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 78
Najnowszy Użytkownik: GermontZ
Statut
Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1. Stowarzyszenie Lipiański Klub Sportów Wodnych, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, ze zm.).

§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lipiany.

§4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, na warunkach określonych w statutach tych organizacji.

§6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na działalności społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy z wolontariuszami.

§7. Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych może powoływać przedstawicielstwa oraz tworzyć oddziały.

§8. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§9. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia


§10. Celem Stowarzyszenia jest:

* popularyzowanie, organizowanie i rozwijanie sportów wodnych we wszystkich formach,
* podnoszenie poziomu sportów wodnych,
* rozwijanie i upowszechnianie turystyki wodnej,
* prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki wodnej w społeczeństwie,
* umożliwianie szerokiej grupie społeczeństwa aktywnego wypoczynku nad wodą,
* kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego,
* działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
* wspieranie działań podejmowanych w dziedzinie ochrony środowiska przez instytucje państwowe i samorządowe oraz inne organizacje i instytucje społeczne,
* poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej społeczeństwa.

§11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

* tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań członków Stowarzyszenia,
* objęcie różnymi formami sportów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa turystycznego i regatowego, szerokiej grupy młodzieży oraz umożliwienie warunków rozwoju zawodniczego najzdolniejszym,
* współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie działalności Stowarzyszenia i reprezentowanie wobec nich interesów społeczności wodniackiej,
* realizację zadań - ze swego zakresu działania - zleconych przez administrację rządową, samorządową oraz organizacje pozarządowe,
* szkolenie i doskonalenie sportowych i technicznych kadr wodniackich,
* organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacji wodnej,
* inicjowanie i planowanie rozwoju budownictwa jachtowego oraz opiniowanie inwestycji związanych z uprawianiem sportów wodnych,
* organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wynikającym z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
* czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety wodniackiej,
* kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich,
* koordynowanie i kontrolowanie działalności swych członków w zakresie wynikającym z ich przynależności do Stowarzyszenia,
* zarządzanie własnym i powierzonym sprzętem, obiektami i urządzeniami służącymi uprawianiu sportów wodnych,
* powoływanie społecznych fachowych komisji i zespołów wodniackich oraz koordynowanie i kontrolowanie ich,
* organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, obozów, rejsów, regat,
* organizowanie życia towarzyskiego członków Stowarzyszenia,
* prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§13. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§14. Członek zwyczajny.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia: a) mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze wszystkich praw i obowiązków wynikających ze statutu,
b) nie mająca zdolności do czynności prawnych za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację trzech członków. Zainteresowany winien być zawiadomiony pisemnie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w terminie 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w okresie jednego miesiąca od daty doręczenia informacji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
- korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składek członkowskich,
- aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

§15. Członek honorowy.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju sportów wodnych.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§16. Członek wspierający.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§17. Ustanie członkostwa.
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
- automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za czas dwóch okresów składkowych,
- śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
- działania na szkodę Stowarzyszenia,
- naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§18. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem".
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem".
3. Komisja Rewizyjna.

§19. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§20. W przypadku zmniejszenia się liczby wybieranych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§21. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:
- zwyczajne,
- nadzwyczajne.
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków na 20 dni przed terminem obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
- z inicjatywy Zarządu,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad1/2 uprawnionych do głosowania.
4.1. Na wniosek 1/3 ogólnej liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania w sprawie uchwał Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania głosowanie może być tajne.
5. Wybory do Władz Stowarzyszenia oraz głosowanie o odwołaniu władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
6. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
7. Walne Zebranie Członków:
- ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
- rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
- wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
- uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
- zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
- rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, - zatwierdza roczny plan finansowy przygotowany przez Zarząd, nie później niż do 31 marca danego roku kalendarzowego,
- nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.

§22. Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z minimum z 3 osób (w tym prezesa). 2.1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika. 2.2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. 2.3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
- realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
- uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
- przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
- zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych, zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym i uchwałami Walnego Zebrania,
- ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu. 7. Członkowie Zarządu pracują społecznie. 8. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

§23. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji mają prawo:
- uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
- wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
- kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
- składania sprawozdań oraz zaleceń pokontrolnych ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
- składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa


§24. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
- składek członkowskich,
- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
- wpływów z działalności statutowej,
- dochodów z majątku Stowarzyszenia,
- dotacji i kontraktów.
1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd na podstawie uchwał Walnego Zebrania.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe


§25. Zmiany statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§26. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§27. W sprawach nie ujętych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o kulturze fizycznej.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Na Forum
Najnowsze Tematy
how you can handle t...
an excellent strateg...
tips on how to treat...
the way to get into ...
searching out the be...
Najciekawsze Tematy
Regaty majówkowe ... [3]
Skojarzenia - zab... [2]
Regulamin korzyst... [1]
how you can handl... [0]
an excellent stra... [0]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Merlinetelm
08/10/2017 19:05
[url=http://www.karateklu
bben.nu/adidas-nmd-bordo-
956.php]Adidas Nmd Bordo[/url] By doing investigation about the methods essential to experience a successful home based business, you will b


Merlinetelm
07/08/2017 06:04
wxyxgpu http://www.musical-im-gar
tencenter.ch/oakley-sonne
nbrillen-test-649.html http://www.or-design.fr/b
asket-le-coq-sportif-garc
on-302.html http://www.net-services-5
9.fr/


Merlinetelm
02/08/2017 16:42
[url=http://www.lyoncentr
e.fr/357-nike-flyknit-zoo
m-agility-homme.html]Nike
Flyknit Zoom Agility Homme[/url] Bear in mind you will probably have a lot more regular infections when you fi


Merlinetelm
01/08/2017 06:42
[url=http://www.historiog
raphy.it/dsquared2-551-15
9.html]Dsquared2 551[/url] A standard query new mothers and fathers have is how you can determine when their children is ready to be potty q


Michaelvew
12/06/2017 05:53
kiiicqd http://www.quantex.es/cin
turones-lv-originales-076
.php http://www.bbspijk.nl/358
-louboutin-heren-amsterda
m.html http://www.xivcongresoahc
.es/ray-ban-azules-aviato

asdsadxxx
23/02/2016 05:49
aaaaa

warszawa
09/04/2013 00:40
Pozdrowienia z [url=http://www.jakubow.c
ba.pl/]Jakubow[/url]Made by Prezes


Powered by PHP-Fusion v6.01.6 ©

SoftBlue Skin Created by: Sigma12 - Ported for PHP-Fusion by:
PHP-Fusion Themes

220314 Unikalnych wizyt
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie